next up previous  
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2005

Datum: Woensdag 16 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open 20.00 uur)
Plaats: Restaurant ``De Engel'', Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten


Agenda met beknopte resultaten

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda. Het punt `Enquête' wordt aan de agenda toegevoegd na het punt `Werving'.
 3. Mededelingen. geen
 4. Notulen ALV 2004 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris). Het jaarverslag wordt goedgekeurd na toevoeging in het hoofdstuk ``Examens'' van een woord van waardering voor het werk van Ronald en Inez Stronks voor de zorgvuldige en stipte verzorging van de diploma's.
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen. Er waren geen andere kandidaten en de drie kandidaten van het bestuur worden unaniem gekozen.

 8. Lidmaatschap NTA. Het voorstel om niets te wijzigen in onze relatie met het NTA kreeg 0 stemmen, een voorstel om het lidmaatschap van onze vereniging bij de NTA (en daarmee ook het NTA lidmaatschap van onze leden) te beeindigen werd met twee derde deel van de stemmen aangenomen, een compromie voorstel (aansluiting van de vereniging bij de NTA, terwijl de leden van onze vereniging zelf mogen kiezen of ze zich aansluiten bij de bond) kreeg een kwart van de stemmen. Met in achtneming van het reglementair opzegtermijn zal onze vereniging haar lidmaatschap bij de NTA dus opzeggen.

 9. Wijziging Huishoudelijk reglement. Het artikel dat vanaf gele band aansluiting bij de NTA verplicht, wordt vervangen door een artikel dat vanaf gele band aanschaf van een UTI paspoort verplicht. Verantwoordelijkheid voor de aanschaf van het UTI paspoort komt bij het bestuur te liggen. Een preciese formulering van dit artikel zal op een vrijdagavond training ter goedkeuring voorgelegd worden. In het UTI paspoort zullen de vorderingen op taekwondo gebied bijgehouden worden op dezelfde manier als dat tot nu toe in het NTA paspoort geschiedt. Omdat de NTA bijdrage vooraf betaald moet worden is nu, in de overgangsfase, aanschaf van het UTI paspoort pas verplicht na formele beeindiging van het NTA lidmaatschap.

 10. Werving. De leden vinden de intensievere advertentiecompanje van het bestuur een goede zaak. Er worden verschillende suggesties gedaan om de effectiviteit te verhogen (Maak er een vraag van die uitnodigd om de internetsite te raadplegen. Wie weet wat Taekyon is? Moeten we dat woord niet vermijden/omschrijven, ...).

 11. Enquête. De voorlopige resultaten van de enquête wijzen erop dat de leden meer dan tevreden zijn met de training. Alleen de punten breektesten en bevrijdingstechnieken lieten enige ontvredenheid zien: deze onderwerpen zouden wat vaker getraind moeten worden. Het uitgebeidere commentaar dat leden op de enquête konden geven kon nog niet geinvantariseerd worden voor de ALV. Hanneke vertelt wat zij geschreven heeft: ze heeft geconstateerd dat de algemene oefeningen nogal eens te lastig zijn voor beginnelingen en adviseert de leraren om hier beter op te letten. Dat advies en een aantal anderen wordt ter harte genomen.

 12. Wat verder ter tafel komt. Er wordt gepraat over sparren, de sparringstraining, de inzet tijdens sparringstraining, deelname aan wedstrijden, het clubkampioenschap, etc.

 13. Rondvraag. Geen vragen.

 14. Sluiting. Een vruchtbare vergadering met diverse nuttige suggesties. De vergadering was ruim voor 11 uur afgelopen.


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2005-03-22