next up previous  
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV

Subsecties

Verslag

Opening

Gerard heet iedereen van harte welkom en opent om 20.15 uur de 11e ALV.

Vaststelling agenda

Het punt enquête wordt geagendeerd na het punt ``Werving''.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Notulen ALV 2004

Notulen van maart 2004.
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris

Voor document, klik hier: (zie document (doc))
Gerard heeft een aanvulling bij het onderwerp examens, waarin hij Inez en Ronald Stronks bedankt voor het schrijven van de diploma's en de stipte verzorging hiervan. Het verslag wordt met inbegrip van deze aanvulling vastgesteld.

Financiële zaken

Verslag kascommissie: De kascommissie Hester Reingoud en John Achterberg vonden de zaken er prima uit zien. Een enkel puntje was het ontbreken van 2 nota's, namelijk die van Benima, aanschaf materiaal en één van het Houtens Nieuws.

Actie: Nico zal nogmaals op zoek gaan naar beide nota's.

Jaarverslag penningmeester: Nico licht toe dat het vermogen is afgenomen ten opzichte van het vorige jaar. Dit is toe te wijzen aan het feit dat er meer kosten waren in verband met de jubileumdag.

Opvallend is de begroting voor advertenties. Vorig jaar werd er Euro 228 uitgegeven en dit jaar is er Euro 400 begroot voor het werven van leden. Dit punt zal uitvoerig worden besproken bij agendapunt 10. We melden hier alvast dat de ALV het bestuur op de begroting voor 2005 Euro 300 meer ruimte geeft om te adverteren (de Euro 400 wordt dus verhoogd naar Euro 700). Verder wordt het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd.

Benoeming kascommissie: Hester Reijngoud en Linda de Graauw worden aangesteld om dit jaar de kascontrole uit te voeren.

Vaststelling hoogte contributie: Door de minimale verhoging van de vaste lasten, kan de vereniging zich permitteren om dit jaar geen contributie verhoging in te voeren.

Er wordt besloten om de contributie op het huidige niveau te handhaven.

Verkiezingen

Secretaris. De reglementaire aanstelling voor secretaris geschiedt 3 jaar. Aangezien Dave na 2 jaar, tussentijds heeft opgezegd, loopt de benoeming reglementair af. Patricia is wederom verkiesbaar voor de komende 3 jaar. De leden hebben geen bezwaar tegen haar zitting, Patricia blijft hierdoor in het bestuur.

Lid. Jan Willem heeft het afgelopen jaar Leon opgevolgd als lid in het bestuur en is nooit officieel in de ALV gekozen. Jan Willem stelt zich kandidaat voor de overige 2 jaren. Er wordt besloten dat Jan Willem mag blijven.

Lid. Ronald treedt reglementair af en stelt zich wederom verkiesbaar. Ook hiermee gaat iedereen akkoord.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Naam Functie Tot
Gerard Sleijpen Voorzitter 2007
Patricia de Waal Secretaris 2008
Nico van Didden Penningm. 2006
Jan-Willem Linschoten Wedstrijdz. 2007
Ronald Stronks Comm. jeugd 2008

Lidmaatschap NTA

De NTA heeft besloten terug te gaan naar een oude taekwondostijl, een stijl die wij als vereniging niet hanteren. Indien wij lid willen blijven van de bond zouden wij een andere koers moeten gaan varen.

Gerard legt uit dat de NTA altijd een stijl heeft gevolgd met snelle technieken en korte aanhalingen. Dit is de stijl die we in onze vereniging beoefenen en die ook gevolgd wordt door de UTI en door de UTI verder ontwikkeld wordt. De UTI is een stichting die gevormd wordt door een aantal taekwondoka's, onder leiding van Karl van Orsouw (die tevens de hoogst gegradueerde taekwondoka van Europa is). Recentelijk heeft de NTA gekozen voor een stijl die hier totaal van afwijkt: ten koste van snelheid krijgt kracht meer aandacht. De NTA is hiermee terug bij de oude ITF stijl. Deze stijlsverandering is een consequentie van het feit dat de NTA aansluiting gezocht heeft bij de internationale ITF organisatie. Het kader is niet gelukkig met deze stijlverandering en stelt daarom voor om uit de bond te stappen en aansluiting te zoeken bij de UTI.

Omdat de meeste leden geen goed beeld hebben van de NTA, legt Gerard uit wat de bond doet en wat zij ons te bieden heeft. Aangesloten zijn bij een bond geeft voor het bestuur wellicht een kwaliteitsgarantie. Het kader krijgt de mogelijkheid om opleidingen te volgen. De leden kunnen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en dangraadexamens. Wij maken echter als vereniging nauwelijks gebruik van deze mogelijkheden. Het kader traint een maal per maand bij de UTI. Aan NTA trainingen wordt niet deelgenomen. De afgelopen jaren hebben er geen leden deelgenomen aan wedstrijden. Naast wedstrijden van de NTA worden er nog genoeg `open' toernooien georganiseerd, waar ook niet NTA leden aan kunnen deelnemen. Verder lijkt het voor ons geen andere negatieve gevolgen te hebben als we uit de NTA stappen.

Tijdens de vergadering wordt er gestemd, de leden kunnen een keuze maken uit 3 mogelijkheden:

1. Laten zoals het is.

2. De vereniging blijft aangesloten bij de NTA, en de leden zelf kunnen kiezen om wel of geen lid te blijven.

3. Volledig opzeggen bij de NTA.

Bij de stemming kiezen er 3 voor optie 2 en 8 voor optie 3, 1 onthoudt zich van stemming. Er wordt besloten om als vereniging uit de bond te stappen.

Actie: Het bestuur zal bij de NTA informeren naar de procedure over de opzegging en de opzegging verder regelen.

In plaats van NTA paspoorten, dienen de leden, vanaf gele band, een UTI paspoort aan te schaffen. In het UTI paspoort zullen de vorderingen op taekwondo gebied bijgehouden worden op dezelfde manier als dat tot nu toe in het NTA paspoort geschiedt. Er wordt besloten om de aanschaf van het UTI paspoort te koppelen aan het examen van de gele band. De vereniging zal zorg dragen voor de verstrekking van de paspoorten.

Nico geeft aan dat de vereniging en de leden voor 2005 de NTA wellicht nog contributie verschuldigd zijn. Om de leden dit jaar niet voor beide kostenposten op te laten opdraaien, zal de eenmalige aanschaf van het UTI paspoort, voor leden boven de gele band, pas plaatsvinden wanneer de betaling aan de NTA volledig is afgehandeld.

Wijziging Huishoudelijke reglement

Actie: Het artikel dat vanaf gele band aansluiting bij de NTA verplicht, wordt vervangen door een artikel dat vanaf gele band aanschaf van een UTI paspoort verplicht. Verantwoordelijkheid voor de aanschaf van het UTI paspoort komt bij het bestuur te liggen. Een precieze formulering van dit artikel zal op een vrijdagavond training ter goedkeuring voorgelegd worden.

Werving

Hoewel het leden aantal momenteel stabiel is, wil de vereniging meer aan leden- werving doen door middel van adverteren. Jan Willem legt uit dat we nu een aantal weken achtereenvolgend adverteren in het Houtens Nieuws met, de door hem verzonnen kreet, Taekwondo=Taekyon. Hij verzoekt iedereen na te denken over een wellicht betere slogan. De achterliggende gedachte bij het frequenter adverteren is naambekendheid op te bouwen. Dit zal waarschijnlijk pas op langer termijn voordeel opleveren.

De discussie die volgt over hoe de advertentie eruit moet komen te zien levert verschillende interessante suggesties op (Maak er een vraag van die uitnodigt om de internetsite te raadplegen. Wie weet wat Taekyon is? Moeten we dat woord niet vermijden/omschrijven, ...). Het bestuur zal in de komende bestuursvergadering deze suggesties meenemen bij het opstellen van de advertentie.

De leden gaan akkoord om meer geld te investeren in het adverteren. In plaats van Euro 400 die begroot was voor 2005, wordt er besloten om het bestuur de vrijheid te geven om Euro 700 aan wervingskosten te besteden.

Enquête

Hanneke wordt bedankt voor het initiëren van de enquête. De tellingen zijn door Nico verricht. De uitkomsten van de jeugd en van de open vragen zijn nog niet geïnventariseerd.

Actie: Het bestuur zal zo spoedig mogelijk de precieze uitkomsten bekend maken.

De voorlopige resultaten wijzen erop dat de leden meer dan tevreden zijn met de training. Commentaar was voornamelijk gericht op de punten breektesten en bevrijdingstechnieken: deze onderdelen zouden wat vaker getraind moeten worden. Het uitgebreidere commentaar, dat leden op de enquête konden geven, kon voor de ALV nog niet geïnventariseerd worden.

De vragen worden tijdens de vergadering doorlopen. Patricia merkt op dat zij bij vraag 15 ``het op tijd aanleren van nieuwe oefeningen'' geantwoord heeft met ontevreden of redelijk ontevreden. Zij vindt dat er te veel oude stof wordt behandeld, waardoor haar examenstof te weinig aan bod komt. Gerard vindt dat zij anders in een hogere groep moet gaan meetrainen. Aangezien deze groep een stuk verder is met de stof, vindt zij dit geen optie.

Hanneke geeft aan over het algemeen tevreden te zijn over de lessen. Het valt haar echter wel op dat de basisoefeningen niet altijd worden voorbereid. Met name de lagere banders kunnen vaak de oefeningen niet volgen en worden hierop niet gecorrigeerd. Zij vindt dat je hierdoor je doel voorbij streeft. Hester ondersteunt dit met de opmerking dat zij soms onze basisoefeningen moeilijker vindt dan die bij de UTI trainingen, waar het niveau veel hoger is.

Actie: Het bestuur en het kader zullen de opmerkingen uit de enquête zo spoedig mogelijk bespreken. Uitkomst wordt teruggekoppeld aan de leden.

Wat verder ter tafel komt

Danny stelt voor om een clubje te vormen met de mensen die wat actiever willen sparren. Jan Willem vindt niet dat de tijd hier rijp voor is, er zijn momenteel te weinig leden die fanatiek willen sparren.

Er ontstaat een discussie over het invullen van de sparringstraining.

Actie: Dit punt zal verder binnen het kader worden besproken.

Linda merkt op dat jeugd I het sparren en de breektesten tijdens de clubkampioenschappen erg leuk hebben gevonden.

Volgend jaar zullen deze items wederom worden aangeboden aan de jeugd.

Rondvraag

Er is geen rondvraag.

Sluiting

Gerard bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.50 uur.

next up previous
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV


Taekyon Houten
2005-04-07