next up previous  
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV

Subsecties

Verslag

Opening

Gerard heet iedereen van harte welkom en opent om 20.15 uur de ALV in De Engel.

Vaststelling agenda

De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.

Mededelingen

Ronald heeft zich afgemeld wegens ziekte.

Notulen ALV 2005

Notulen van maart 2005.
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris

Voor document, klik hier: (zie document (doc))
Naar aanleiding van:
Gerard complimenteert de jeugdtrainers Ronald, Frank en Hester. Het gaat goed met de jeugdlessen, er is veel belangstelling. Gerard wordt vaak gebeld voor nieuwe aanmeldingen, maar de jeugdgroepen zijn vol.

Ook de beiden workshops zijn goed verlopen. Frank geeft aan dat de sparringstraining bij de jeugd gegeven in februari, door Jan Willem Wieman, goed was. Er volgt een discussie welke sport er gegeven moet worden tijdens een speciale training.

Besluit: 1 keer per jaar een andere leraar Taekwondo uit te nodigen en 1 keer per jaar een workshop van een andere vechtsport.


Jeugdsportpas. Gerard legt uit dat de vereniging meedoet aan de jeugdsportpas. Er zijn 7 kinderen in de leeftijd van 12 en 13 jaar. De 13 jarigen die zich eventueel willen aanmelden, kunnen meetrainen in de seniorenles. Gerard zal deze groep onder zijn hoede nemen tijdens de seniorentraining van 19.30-20.30 uur. Bij afwezigheid van Leon, wil Hester de training van de seniorengroep opzich nemen.

Besluit. Het verslag wordt vastgesteld.

Financiële zaken

Verslag kascommissie: Hester geeft aan dat alles keurig in orde was. De bonnen en de handtekeningen waren compleet. Gerard bedankt Hester en Linda voor deze controle.

Jaarverslag penningmeester: Nico geeft een toelichting. Hij legt uit dat er in 2005 meer dan gemiddeld is uitgegeven aan wervingskosten en materiaal. De extra uitgaven voor werving is conform een besluit van de ALV van vorig jaar en is binnen het budget gebleven dat toen hiervoor gereserveerd is. Een deel van het examengeld dat als inkomsten voor 2005 begroot was, komt pas in 2006 binnen omdat een jeugdgroep in januari 2006 examen gedaan heeft en niet in december. Een deel van ons `vermogen' is op een renterekening gezet met een gustige rente. Dat is terug te zien op de balans.

Nico stelt voor dat het kader en het bestuur dit jaar wel uit eten gaan en heeft het etentje al in zijn begroting meegenomen. Bestuurs- en kaderwerk is vrijwilligerswerk, waarvoor een blijk van waardering (bv. middels een etentje) op zijn plaats is.

Besluit: De ALV is het hiermee eens.
Vorig jaar heeft het bestuur hierop bezuinigd en heeft er geen etentje plaatsgevonden.

Besluit: Na deze opmerkingen wordt het financiëel jaarverslag goedgekeurd.

Benoeming kascommissie: Linda en Leon bieden zich aan om dit seizoen de kascontrole te doen. Beiden worden aangesteld.

Vaststelling hoogte contributie: De Gemeente heeft besloten om de huurprijzen van de sportaccomodaties dit jaar te bevriezen. De overige kosten voor onze vereniging zullen wel gewoon stijgen. En onze vereniging teert nu al langzaam in op haar kapitaal. Nico stelt daarom namens het Bestuur voor om de contributie in de 2de helft van dit jaar te verhogen met Euro 5 per half jaar voor zowel jeugd als junioren en senioren. Er ontstaat een discussie over de billijkheid van deze verhoging voor de jeugd. Jeugdleden hebben minder gelegenheid om te trainen dan junior- en seniorleden. Verder liggen de kosten voor de zaalhuur van de jeugd lager en ontvangt de vereniging voor hun subsidie. Een absolute verhoging zou niet eerlijk zijn. Er wordt tot een evenredige verhoging besloten.

Besluit: de contributie voor alle leden gaat per 1 juni 2006 met ongeveer 10% om hoog (d.w.z. 10% om hoog en daarna afronden).

  Opmerking (mei 2006): De contributie is inmiddels vastgesteld op Euro 38,= (jeugd), Euro 65,= (junioren), Euro 86,= (senioren). Alle bedragen per half jaar. De verhoging gaat in op 1 juni 2006.  


Korting contributie bestuursleden. Gerard stelt voor dat alle bestuursleden 50% korting ontvangen op de contributie.

Besluit: De leden gaan akkoord met dit voorstel.


UTI paspoorten. Vorig jaar is er in de ALV besloten om het lidmaatschap bij de NTA te beëindigen, hierdoor vervalt het bondsgeld voor ieder lid. Daar tegenover zijn wij nu aansloten bij de UTI. Behalve de eenmalige aanschaf a Euro 15,= van een UTI-pas door ieder lid zijn er geen kosten aan verbonden.

Besluit: Nieuwe leden betalen Euro 17,50 aan inschrijfgeld, hiervoor krijgen zij een UTI pas en een embleem.

Besluit: huidige leden dienen de paspoort aan te schaffen a Euro 15,= bij hun eerst volgend examen. Voor de jeugd is dit bij blauwe slip en de senioren bij de gele band.

Actie: Gerard maakt een memo voor de ouders waarin de Euro 15,= wordt verantwoord.


Innen contributie. Nico geeft aan dat er bij de inschrijvingen meestal geen machtiging voor automatisch incasso ingeleverd wordt. Hierdoor krijgen zij nog acceptgiro's. De Postbank accepteert van 2007 niet meer de gewone acceptgiro's.

Besluit: In principe wordt automatische incasso verplicht. Zelf gireren eens per half jaar mag als hierover een duidelijke afspraak gemaakt is met de penningmeester. Mocht er een herinnering door de penningmeester moeten worden verzonden, dan zal er Euro 2 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Verkiezingen

Secretaris. Patricia treedt tussentijds af. Ze heeft dit besluit genomen vanwege tijdgebrek. De positie is dus vacant.

Besluit: Jan Willem wordt gekozen als secretaris.

Penningmeester. Nico treed reglementair af en is herkiesbaar.

Besluit: Nico wordt herkozen.

Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling.

Naam Functie Tot
Gerard Sleijpen Voorzitter 2007
Jan-Willem Linschoten Secretaris 2008
Nico van Didden Penningm. 2009
Ronald Stronks Comm. jeugd 2008
??? Wedstrijdz. 2007

Wijziging Huishoudelijke reglement

 

Artikel 4.11
Wijziging: Binnen vier weken wordt geschrapt.
Toevoeging: Wordt verhoogd met administratie kosten.

Artikel 2.3 en 8.3
Toevoeging: Jeugd vanaf witte band blauwe slip.

Artikel 9
Toevoeging: Ieder bestuurslid krijgt voor de helft ontheffing van de contributie verplichting.

Werving

Afgelopen jaar hebben we meer geadverteerd. De werving levert niet veel op, dus we zijn op zoek naar iets anders.

Actie: Actiever werven op de activiteitenmarkt door middel van een demonstratie op een film bij de kraam. Hester geeft aan dat hij haar broer wellicht een reclamefilmpje wilt monteren.

Actie: Hester vraagt hulp aan haar broer.

Actie: Demonstraties en proeftrainingen (ook) bij de kraam. Deze demos en trainingen zullen rustig en uitnodigend zijn.

Actie: Profileren als vereniging met haar lage contributie, goed kenbaar maken.

Actie: Gerard informeert bij De Heemlanden over de sportoriëntatielessen.

Actie: Hester maakt een banner, zwart/wit.

Wat verder ter tafel komt

Linda vraagt of het mogelijk is dat er in de paspoorten van de jeugd inlegvellen kunnen komen, zodat ook de slipexamens erin komen te staan. De kinderen zijn hier namelijk erg trots op.

Besluit: Voorstel akkoord.

Actie: Gerard zal zorgdragen voor inlegvellen.

Rondvraag

Linda informeert of de clubkampioenschappen van a.s. zondag doorgaan. Gezien het animo van vorig jaar is er besloten de kampioenschappen te laten vervallen. De communicatie naar de jeugd toe hierover is blijkbaar niet goed verlopen.

Besluit: Er wordt besloten om dit jaar een soort speciale training/kampioenschappen te organiseren voor de jeugd. Dit moet plaatsvinden op de reguliere vrijdagavond van 18.30 -20.30, mits er een zaal beschikbaar is.

Actie: Patricia informeert naar een beschikbare accommodatie.

Sluiting

Gerard bedankt iedereen en sluit de vergadering om 22.30 uur.

next up previous
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV


Taekyon Houten
2006-05-18