next up previous  
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV

Subsecties

Verslag


Met een opkomst van 8 mensen jammer genoeg weer een mindere opkomst dan het vorige jaar, maar wederom waren er goede discussies die het nut van de ALV onderstrepen.

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en zegt blij te zijn dat de aanwezigen de moeite hebben genomen om tijd uit te trekken om naar de ALV te komen.

Vaststelling agenda

De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Notulen ALV 2006

Notulen van maart 2006.
$\bullet$  Vorm en inhoud.
Geen op of aanmerkingen
$\bullet$  Naar aanleiding van.
Punt 6: UTI paspoorten. Linda merkt op dat haar kinderen nog geen paspoort hebben. Gerard zegt dat dit niet zou moeten kunnen en dat we bij de eerstvolgende examen alle paspoorten in zullen nemen om zo een balans op te kunnen maken van wie er wel en wie niet één hebben.

Hierna worden de notulen goed bevonden en geaccordeerd.

Jaarverslag secretaris

Allereerst wil de secretaris zijn excuses aanbieden voor de wat mindere voorbereiding: hij zit midden in een verhuizing en heeft zodoende niet de tijd gehad het jaarverslag voor te bereiden.

Na vorig jaar het stokje te hebben overgenomen van Patricia, begonnen het we aanvankelijk met vier man in het bestuur, maar door het vertrek van Ronald Stronks, bleven we uiteindelijk met z'n drieën over. Gelukkig heeft één en ander niet geleid tot een minder slagvaardig bestuur, en terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er weer veel dingen gebeurt binnen onze vereniging. Allereerst heeft het bestuur haar vaste ritme van vergaderen vast kunnen houden, en 4x vergaderd.

Eén van de dingen waar we vorig jaar niet blij mee waren als bestuur, was natuurlijk het niet doorgaan van de clubkampioenschappen. Als bestuur hebben we hier dan ook extra aandacht aan gegeven en dat heeft gelukkig geleid tot een zeer succesvol evenement, waar iedereen vol lof over was. Een positieve kant heeft het niet doorgaan van de clubkampioenschappen vorig jaar overigens wel gehad: we hadden als alternatief een instuif georganiseerd, en die verliep zo goed, dat we het als vaste afsluiting van het jaar zullen behouden.

Een ander punt was de ledenwerving. Waar we vorig jaar veel geld uitgegeven hebben aan advertenties, heeft dit helaas niet geleid tot meer leden. Maar zoveel energie (en geld), als er vorig jaar ingestopt is, zo weinig is er nu aangedaan, en zie daar: de leden lopen achter elkaar naar binnen! Misschien niet de verdienste van het bestuur, maar wel een zorg minder!

Met het vertrek van Ronald, viel er echter ook een gat in het kader. Ronald was een zeer enthousiast leraar, en vraag is hoe je dat opvangt. Gelukkig hebben we Hester bereid gevonden de eerste jeugdgroep voor haar rekening te nemen, en was Frank bereid om de tweede jeugdgroep te leiden. Daarnaast is Sebastiaan ingesprongen als assistent leraar, en terugkijkend kunnen we gerust concluderen dat het allemaal een groot succes is geworden. De jeugdleden staan in de rij, en zijn allemaal razend enthousiast. Alle lof voor onze jeugdleraren!

De conclusie mag dan ook zijn dat `Taekyon Houten' nog steeds een gezonde club is welke telkens in beweging is en blijft.

Besluit. Het verslag wordt vastgesteld.

Financiële zaken

Verslag kascommissie 2006: De kas is dit jaar gecontroleerd door Linda de Graauw en Leon Magis. Leon kon helaas vanavond niet aanwezig zijn, maar Linda kan mededelen dat de kascommissie geen onregelmatigheden heeft gevonden.

Jaarverslag penningmeester en begroting: De penningmeester legt uit dat er ongewild een rare situatie is ontstaan, namelijk dat we na een zorgelijk jaar, nu ineens een zeer positieve balans hebben. Dit met in het achterhoofd de contributieverhoging van vorig jaar is niet iets waar je als bestuur blij van wordt. De verhoging van het afgelopen jaar met 3 tot 6 euro verdeelt over de diverse groepen, was vooral ingegeven door het teruglopende ledental, maar inmiddels is dat echter een achterhaald gegeven, en dus is de balans ook heel anders geworden.

Als we naar de cijfers kijken kunnen we de volgende conclusies trekken: We hebben iets meer contributie geïnd en meer subsidie gekregen (welke een voorschot is gebaseerd op het aantal jeugdleden van het jaar ervoor, maar aangezien we een gelijk aantal jeugdleden hebben hoeft er niets terugbetaald te worden). Daarnaast hebben we minder uitgegeven o.a. omdat we geen clubkampioenschappen hebben georganiseerd en geen NTA contributie meer hoeven te betalen.

De kosten voor het kader en bestuur zijn een fractie hoger, maar dat komt voort uit het etentje welke we het jaar ervoor niet gehad hebben. Tevens zijn de kosten voor het materiaal voor de leden iets hoger, maar dat komt met name door de paspoorten van de UTI. Dit verdient zichzelf echter terug, aangezien de leden de paspoorten moeten kopen (tegen kostprijs).

Besluit. Het financiëel jaarverslag wordt goedgekeurd.

Benoeming kascommissie 2007-2008. Ook het komende jaar dient de kas natuurlijk weer gecontroleerd te worden. Gebruikelijk is dat er een roulatie plaatsvindt, waarbij ieder lid van de kascommissie 2 jaar actief is en dan plaats maakt voor een nieuw lid. Probleem is echter dat Leon niet aanwezig is, en we hem dus ook niet kunnen vragen om het nog een jaar te doen. Daarom wordt er een volledig nieuwe kascommissie aangesteld bestaande uit Erik Meynders en Ruud van der Torre.

Vaststelling hoogte contributie: Met het oog op de hogere inkomsten, stelt het bestuur vanzelfsprekend geen contributie verhoging voor. Sterker nog: vraag is wat we met het overschot doen van E1500. Het is een ongewild gevolg van de contributieverhoging van het afgelopen jaar, en dus is het niet meer dan terecht dat we het direct aan de leden teruggeven. Daarbij kan worden gedacht aan een aardigheidje zoals bijvoorbeeld een bitje, DVD met tuls, of een tasje met ons logo erop. Tevens zullen we een deel gebruiken voor ons jubileum in 2009.

Echter: de gemeente Houten kan nog roet in het eten gooien aangezien zij de huidige subsidie regeling onder de loep aan het nemen is. Men wil naar een ``eerlijker'' subsidiebeleid toe waarbij je niet meer per lid een bijdrage krijgt, maar voor het aantal activiteiten welke je organiseert. Vraag is hoe een en ander zich ontwikkelt, en of het wellicht gevolgen heeft voor onze vereniging. Kijkt men naar het vermogen van een vereniging? Zoja, dan moeten wellicht draconische maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld contributieverlaging of opsplitsing van de vereniging in een jeugd en junioren/senioren tak. In het ergste geval krijgen we geen subsidie meer. Het bestuur weet het allemaal nog niet, maar mocht het nodig zijn, dan heeft het bestuur toestemming van de A.L.V. om eventueel de contributie te verlagen. In het uiterste geval wordt er een extra A.L.V. belegd.

Verkiezingen

Reglementair treedt de voorzitter af. Hij stelt zich echter wel weer herkiesbaar, tenzij er andere mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot het voorzitterschap/bestuur. Daarnaast zijn er nog een tweetal functies vacant, namelijk de functie van commissaris jeugdzaken en de commissaris wedstrijdzaken. Hester Reijngoud voelt wel wat voor de functie van commissaris jeugdzaken, en stelt zich hierbij kandidaat. Er zijn geen bezwaren tegen de kandidaatstelling van zowel Hester als Gerard en dus worden gekozen in het bestuur.

Het bestuur ziet er dan als volgt uit:

Naam Functie Tot
Gerard Sleijpen Voorzitter 2010
Jan-Willem Linschoten Secretaris 2008
Nico van Didden Penningm. 2009
Hester Reijngoud Comm. jeugd 2010
??? Wedstrijdz.  

Huishoudelijke reglement

Jaarlijks dient het H.H. reglement vastgesteld te worden, en dienen eventuele wijzigingen voorgelegd te worden aan de A.L.V. Dit jaar zijn er echter geen wijzigingen en dus wordt het H.H. reglement zonder wijzigingen vastgesteld.

Vrijwilligerszaken

Op zaterdag 23 juni willen we een Taedag organiseren, en zoals altijd zijn we op zoek naar actieve leden die willen helpen met het organiseren van dit evenement. Erik wil de kar wel trekken, samen met Linda en Hester welke namens het bestuur mede zal helpen het evenement te organiseren.

Wat verder ter tafel komt

Nico stelt voor om op de Taedag de 4e danners eens goed in het zonnetje te zetten aangezien dit nooit gebeurt is. De A.L.V. stemt hiermee in.

Rondvraag

Linda vraagt of het kader nog genegen is om op woensdagochtend 27 juni een sportclinic te verzorgen op de school van haar zoon (de OBS de Bijenkorf). Dit lijkt helaas niet te gaan lukken doordat geen enkele leraar kan op die dag. Na wat telefonisch spoedoverleg wordt Frank bereid gevonden om de sportclinic te verzorgen. Gerard zal helpen als zijn rooster dat toelaat.

De rotaryclub organiseert een Megassportdag op woensdag 2 mei. Het is nog niet duidelijk of we hier leraren voor hebben.

Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid, en sluit de vergadering om 21:45 uur.

next up previous
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV


Taekyon Houten
2007-05-14