next up previous
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV

Subsecties

Verslag


Met een opkomst van 7 mensen jammer genoeg weer een mindere opkomst dan het vorige jaar, maar wederom waren er goede discussies die het nut van de ALV onderstrepen.

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en zegt blij te zijn dat de aanwezigen de moeite hebben genomen om tijd uit te trekken om naar de ALV te komen.

Vaststelling agenda

De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.

Mededelingen

Jeugdleden die lid zijn van de U-pas krijgen vanaf 1 juni 2008 100% van hun contributie vergoed via deze pas. Hiervan betaalt de U-pas 95%, Taekyon betaalt de rest (5%).

Notulen ALV 2007

Notulen van maart 2007.
$\bullet$  Vorm en inhoud.
Punt 11: er staat megassportdag met twee ss-en. Dit wordt gecorrigeerd in megasportdag. Met dank aan Hester voor haar oplettendheid.
$\bullet$  Naar aanleiding van.
Punt 7: verkiezingen.. Erik vraagt zich af of hij het nou goed begrepen heeft dat het bestuur een voorkeur heeft om met 5 man te zijn. Of is het nou dat dit noodzakelijk is? Gerard legt uit dat dit beter het feit belichaamt dat Taekyon een club is die door de leden gerund wordt. En het zodoende het streven is om het maximale aantal mensen (5) in het bestuur te hebben.

Hierna worden de notulen geaccordeerd.

Jaarverslag secretaris

Allereerst heet de secretaris alle aanwezigen welkom op de jaarlijkse ALV. We zijn altijd blij met een grote opkomst op dit voor de vereniging zo belangrijke moment. Terugkijkend op het afgelopen bestuursjaar zijn er de volgende dingen de revue gepasseerd:

Bestuur en vergaderfrequentie. Allereerst heeft Hester plaats genomen in het bestuur. Ze is het jongste lid welke ooit in het bestuur plaats heeft genomen, en we zijn blij dat het bestuurswerk niet alleen een zaak is van oude mannen, maar ook de jeugd aanspreekt.

Het afgelopen jaar heeft het datzelfde bestuur 4x vergaderd met telkens een tussenpoos van ongeveer 3 maanden. In die vergaderingen zijn de o.a. de volgende dingen naar voren gekomen.

Subsidiebeleid Gemeente Houten. De gemeente Houten heeft dit seizoen aangegeven het subsidiebeleid drastisch om te gooien. Waar het op neerkomt is dat je als vereniging moet aangeven welke activiteiten je voor de jeugd organiseert. Uitgangspunt is het subsidiebedrag welke je als vereniging in 2006 hebt ontvangen. In principe krijg je hetzelfde bedrag, maar je moet het bedrag nu dus `verantwoorden'.

Samenvattend komt het hierop neer:

-In principe krijg je in 2008 hetzelfde subsidiegeld als in 2006 (inflatie gecorrigeerd, tenzij je in 2007 meer jeugdleden had dan in 2006. Dan telt het aantal jeugdleden van 2007).

- Echter; waar je in 2006 en 2007 per lid een bedrag kreeg, moet je nu dus verantwoorden waaraan je het subsidie geldt uitgeeft. Dat wil zeggen:
a) je moet activiteiten opgeven waaraan je het geld wilt uitgeven.
b) Je moet een begroting opstellen voor die activiteiten waaruit blijkt dat je het geld er ook daadwerkelijk aan uitgeeft.
c) Je moet aan de activiteit een code kunnen kleven. De code kies je uit een lijstje dat opgesteld is door de gemeenteraad en dat maatschappelijke belangen representeert die de raad subsidiabel vindt.

Gerard en Nico hebben uiteindelijk een lijst gemaakt van activiteiten welke wij als vereniging organiseren, en ingediend bij de gemeente Houten.

Lessen/kaderzaken. Leon is officieel gestopt met Taekwondo. Hij had er geen lol meer in, en dus wilde hij wat anders gaan doen. Hester heeft het afgelopen jaar een tweede jeugdgroep gestart van 17:30 uur tot 18:30 uur, en ook die groep puilt uit van de leden. De aanwas aan nieuwe leden, en dan met name van jeugdleden werd een beetje te groot, en daarom is besloten tot een ledenstop tot 15 jaar tot het einde van het seizoen. Het is een goed idee zijn om regelmatig kader/zwarte-/-banderstrainingen te organiseren. Je traint op een ontspannen manier samen, en het is goed voor de ontwikkeling van ons allen. Vanaf volgend seizoen willen we serieus gaan werken aan een kader/zwarte-/-banderstraining één keer per maand op zondag.

Overige activiteiten. Ook dit jaar zijn er weer meerdere activiteiten ondernomen om leden te werven. Zo heeft Gerard een zeer uitzonderlijk interview gegeven aan de krant (alle dingen die Gerard niet gezegd had stonden erin, en alle dingen die hij wel gezegd had niet), maar desondanks een mooi stuk. Daarnaast hebben we weer deelgenomen aan de activiteitenmarkt op 15 september in het oude dorp, en hebben we geheime bronnen aangeboord om een stuk in de krant te krijgen over de clubkampioenschappen ...

De clubkampioenschappen waren net als vorig jaar weer een groot succes, met vele mooie wedstrijden en enthousiaste leden.

De conclusie is dan ook dat `Taekyon Houten' nog steeds een gezonde club is, welke telkens in beweging is, en blijft.

Besluit. Het verslag wordt vastgesteld.

Financiële zaken

Verslag kascommissie 2007: De kas is dit jaar gecontroleerd door Ruud van der Torre en Erik Meijnders. Namens deze wil Erik zeggen dat alles er keurig en overzichtelijk uitzag. Complimenten voor de penningmeester!

Jaarverslag penningmeester en begroting: De penningmeester neemt kort en bondig het verslag door.

Naar aanleiding hiervan vraagt Erik of de zaalhuur een vast gegeven is, of dat we overgeleverd zijn aan de grillen van de gemeente. Nico legt uit dat de zaalhuur jaarlijks geïndexeerd wordt. Actieve inzet van het Houtens Sportplatform, waar onze vereniging ook aan deelneemt, heeft vorig jaar geleid tot een verlaging van 1/6-de van de huur van de meeste zalen omdat bleek dat de gemeente Houten te hoog zat qua zaal huur in vergelijking met de ons omringende gemeenten.

Gerard vraagt hoe het de gemeente gereageerd heeft op onze subsidie aanvraag over 2008.
Nico: de subsidie is al in zijn geheel op onze rekening gestort. Het gestorte bedrag komt geheel overeen met het door ons aangevraagde bedrag welke we op basis van de activiteiten berekend hadden.

Besluit. Het financiëel jaarverslag wordt goedgekeurd.

Benoeming kascommissie 2008-2009. Ook het komende jaar dient de kas natuurlijk weer gecontroleerd te worden, gebruikelijk is dat er een roulatie plaatsvindt, waarbij ieder lid van de kascommissie 2 jaar actief is en dan plaats maakt voor een nieuw lid. Aangezien Erik plaatsneemt in het bestuur zal Ruud van der Torre in de kascommissie blijven, en samen met Ad Koets de kascommissie vormen.

Vaststelling hoogte contributie: Gezien de huidige stand van zaken stelt het bestuur voor géén contributieverhoging door te voeren.

Besluit. Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Verkiezingen

Reglementair treedt de secretaris af. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Erik geeft aan wel wat te voelen voor deze functie. Daarnaast is er nog een functie vacant, namelijk de functie van commissaris wedstrijdzaken. Helaas meldt niemand zich hiervoor aan, en dus blijft deze onvervuld. Er zijn geen bezwaren tegen de kandidaatstelling van Erik dus wordt hij gekozen in het bestuur.

Het bestuur ziet er dan als volgt uit:

Naam Functie Tot
Gerard Sleijpen Voorzitter 2010
Erik Meijnders Secretaris 2011
Nico van Didden Penningm. 2009
Hester Reijngoud Comm. jeugd 2010
??? Wedstrijdz.  

Huishoudelijke reglement

Jaarlijks dient het H.H. reglement vastgesteld te worden, en dienen eventuele wijzigingen voorgelegd te worden aan de A.L.V. Dit jaar is het bestuur echter niet tot een eenduidig besluit gekomen over de wijzigingen in het H.H. reglement, en dus wordt besloten dat het bestuur één en ander kort sluit en daarna alsnog voorlegt aan de aanwezigen op de ALV.

Competitie

Het bestuur is voornemens een competitie op te zetten op de vrijdagavond. Vraag is hoe de aanwezigen daarover denken. Er volgt een levendige discussie waaruit gefilterd kan worden dat iedereen het een leuk idee vindt. Erik gaat een competitie opzetten waarbij ook gekeken wordt naar zaken als `handicaps' waardoor ook de mindere goden een kans maken. Tevens is het wellicht een idee wisselbeker te introduceren.

ALV in de toekomst

Het bestuur maakt zich zorgen over de opkomst op de ALV. De laatste jaren komen er steeds minder mensen, en de vraag is hoe we het tij kunnen keren.

Wellicht moeten we het op vrijdagavond organiseren, of moeten we het koppelen aan een leuke activiteit. Erik vraagt zich hardop af wat we willen bereiken. De huidige opkomst is, als dat procentueel vergelijkt met andere verenigingen, geweldig! Menig club zou er trots op zijn. Wat we wel zouden kunnen doen is enthousiaste ouders apart uitnodigen. Ad zegt dat een enquête wellicht een goed idee kan zijn. Je moet je echter ook hier weer afvragen wat je wilt bereiken.

Het bestuur gaat er nog eens goed over nadenken.

Vrijwilligerszaken

Medio juni wordt er wederom een Taedag georganiseerd, en zoals altijd zijn we op zoek naar actieve leden die willen helpen met het organiseren van dit evenement. Erik heeft al één en ander in zijn pet zitten, maar hulp is zoals gezegd altijd welkom. Ad en Nico geven aan Erik wel te willen helpen.

Wat verder ter tafel komt

Geen verdere onderwerpen.

Rondvraag

Geen vragen.

Sluiting

De voorzitter dankt de penningmeester en secretaris extra voor hun bijdrage, en dankt verder iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage. De vergadering wordt om 22:15 uur afgesloten.

next up previous
Volgende: Over dit Omhoog: Notulen ALV Voorgaande: Notulen ALV


Taekyon Houten
2008-08-15