next up previous
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2013


Datum: Woensdag 20 maart
Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
Plaats: Wijkcentrum Houten-Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten


Agenda


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2012 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (pdf))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Vaststelling `Huishoudelijk Reglement'
  Voorstel: ``Art 15.2.7: Kaderleden dienen een VOG te hebben. Hieraan verbonden kosten worden betaald door de vereniging.''
  (Het artikel wordt van kracht in de loop van het jaar, als de huidige kaderleden een VOG hebben).

 9. Lessen, sparren

 10. Vrijwilligerszaken (Taedag, ...).
  In september 2013 heeft Taekyon 30 seizoenen in Houten erop zitten. Kortom, er valt een lustrum te vieren.

 11. Wat verder ter tafel komt.

 12. Rondvraag

 13. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2013-02-27