next up previous  
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2003

Datum: woensdag 19 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open om 20.00 uur)
Plaats: Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten


Agenda


Dit jaar stelt reglementair de penningmeester, Frank van der Meij, zijn zetel ter beschikking. Frank heeft het werk zes jaar gedaan en draagt deze functie graag over aan iemand anders. Eventueel zou de ledenadministratie apart gedaan kunnen worden.

 1. Opening
  De voorzitter spreekt zijn tevredenheid uit over het afgelopen jaar: het ledental is op peil (zelfs een ledenstop bij de jeugd); de Taedag was een succes; Leon en Jan-Willem zitten in het UTI-team en zijn blijkbaar leraren van hoog nivo; de demo en kraam in september waren een succes. Een demo lijkt de meest efficiënte manier van werven en het is verstandig om er vaker een te geven. Konninginnendag?
 2. Mededelingen
  $\bullet$ De NTA nodigt uit voor landelijke wedstrijdtrainingen en het open Engels kampioenschap.
  $\bullet$ Het bestuur bedankt Hester voor haar inzet bij de jeugd: vanaf het begin van het seizoen assisteert Hester Frank bij de eerste jeugdgroep en dat doet ze heel goed.
 3. Notulen ALV 2002 (pdf, html)
 4. Jaarverslag (secretaris) (pdf, html)
  De secretaris stelt zijn jaarverslag ter discussie:
  - Taedag is voor herhaling vatbaar. Wel tijdig aankondigen.
  - Alex vindt dat de ledenlijst bij de penningmeester hoort te liggen: je bent pas lid als je contributie betaalt. Het bestuur legt uit dat iedere mutatie door Dave verwerkt wordt en onmiddellijk naar alle bestuursleden en leraren gemailed wordt. De lijst van de secretaris moet wellicht adressenlijst genoemd worden.
  - De secretaris legt uit hoe de diverse bonden gerelateerd zijn en wat onze positie daarin is.
  - Het blijkt nodig te zijn om uit te leggen wat het verschil is tussen een vereniging en een school: een vereniging is van en voor de leden en streeft geen commercieel doel na; een school is een `bedrijfje' van de leraar.
  Verslag wordt goedgekeurd.
 5. Financiëel zaken
  De kascommissie controleert of de cijfers in het gepresenteerde financiëeljaarverslag de daadwerkelijke situatie weergeven, de ALV oordeelt of de uitgaven verstandig zijn. Als je over de cijfers praat is het prettig om te weten of ze betrouwbaar zijn. De kascommissie doet daarom eerst verslag.
 6. Contributieverhoging (pdf, html)
  Bestuursvoorstel voor contributieverhoging wordt aangenomen. Zeker als je beseft dat je bij ons 3u30 per week kunt trainen dan is onze contributie in vergelijking met andere verenigingen (en scholen) nog steeds bijzonder laag. Om de problemen door de jaarlijkse gemeentelijke verhoging van de zaalhuur te verkomen lijkt het verstandig de contributie jaarlijks aan te passen (volgens verhoging zaalhuur of inflatieindex). Het bestuur zal overwegen om hierover een voorstel voor de volgende ALV te maken.
 7. Verkiezingen
  Nico van Didden is unaniem tot penningmeester gekozen.
 8. Wijziging Huishoudelijk reglement.
  Op artikel 14.11 na zijn alle voorgestelde wijzigingen aangenomen. Artikel 14.11 lijkt wat trickie zowel wat betreft formulering als inhoud. Zeker gezien de wat late verspreiding van het voorstel lijkt het verstandig om hier volgend jaar op terug te komen.
 9. Wat verder ter tafel komt
  Hanneke vraagt zich af of een enquette onder de leden niet een beter beeld kan geven van wat er leeft onder de leden. Ze neemt de zorg voor zo'n enquette op zich.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2003-03-21