next up previous  
Volgende: Verantwoording

Algemene Ledenvergadering 2001

Datum: woensdag 21 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open om 20.00 uur)
Plaats: Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten


Hieronder vindt je de agenda plus een beknopt verslag van de vergadering. Voor de uitgebreide notulen klik hier.


De discussies waren bijzonder nuttig. Iedereen verwoordde zijn mening helder, en er werd met respekt naar elkaar geluisterd. Het was duidelijk dat ieder van de aanwezigen er naar streefde om tot de beste oplossingen te komen. Het beoefenen van Taekwon-do stond daarbij centraal. Kortom het was een zeer positieve vergadering ondanks grote meningsverschillen.

De vergadering werd redelijk goed bezocht (door meer dan de helft van de stemgerechtigde leden). Verder ontvingen we van een aantal mensen een afmeldbericht. We waarderen dat mensen ons laten weten dat ze niet kunnen komen. Hier blijkt toch ook interesse uit en dat is voor de motivatie van kader en bestuur belangrijk: wij draaien immers volledig op vrijwilligers, op mensen die Taekwon-do leuk vinden en die dat graag met andere mensen --mits geïnteresseerd-- willen delen.


Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Notulen ALV 2000

 4. UTI graduaties. Met ruime meerderheid is besloten om het dragen van UTIgraduaties binnen onze vereniging te accepteren. (63% voor, 9% tegen, 28% geen uitspraak). De NTA wordt, onder verwijzing naar haar statuten en reglementen op de hoogte gebracht van dit besluit. De consequentie, dat we uit de NTA gezet zouden kunnen worden, wordt aanvaard. Er kan, als de reaktie van de NTA daar aanleiding toe geeft, over gepraat worden of we uit eigen initiatief ons lidmaatschap van de NTA opzeggen.

 5. Jaarverslag (secretaris). Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Voor vragen naar aanleiding van dit verslag, zie rondvraag.

 6. Financiëel zaken

 7. Contributieverhoging. Het financiëel jaarverslag geeft geen rede om de contributie per 1-1-02 met 15% te verhogen. Maar de financiŽle situatie is wel dusdanig dat de verhoging een agendapunt blijft (verhoging 1-7-02 ?). Een kleine contributieverhoging per 1-1-02 door omzetting naar euro's met afronding wordt geaccepteerd. Voor de preciese bedragen klik hier.

 8. Verkiezingen

 9. Wat verder ter tafel komt.Het voorstel van het bestuur om informatie (zoals voor ALVs) alleen te verspreiden via internet met kennisgeving per e-mail plus kopiën (handouts) op vrijdag wordt goegekeurd.

 10. Rondvraag. Er worden een aantal nuttige suggesties gedaan waarmee het rustig maar intensiever trainen (door meer struktuur e.d.) zowel op de vrijdag- als op dinsdagavond verbeterd kan worden. Er worden suggesties gedaan voor een betere warming-up (en cooling-down). Het bestuur zal de suggesties voorleggen aan het kader. De groep van mensen die intensiever willen sparren zullen een deel van de sparringstraining op vrijdagavond apart gaan trainen: zij kunnen hierdoor intensiever trainen en mensen dat niet fanatiek willen sparren vinden een partner tegenover zich die dat ook niet wil.

 11. Sluitingnext up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2003-02-24